+30 2351 400218

info[a]the-pandas.gr

Αξιολογητικά Εργαλεία

Αξιολογητικά Εργαλεία

Αξιολογητικά Εργαλεία

Επειδή η έγκυρη αξιολόγηση είναι το ήμισυ της αποτελεσματικής παρέμβασης, φροντίζω να εκπαιδεύομαι συχνά στη χρήση σταθμισμένων αξιολογητικών εργαλείων. 

  Το ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας Λ-α-Τ-ω Ι και ΙΙ, κατασκευάστηκε για να αναδείξει γενικότερα τη γλωσσική επάρκεια των παιδιών και αποτελεί προϋπόθεση για μια ολοκληρωμένη διαφορική διάγνωση.

  Συγκεκριμένα, στόχοι του κριτηρίου είναι:

 • η εκτίμηση επάρκειας των γλωσσικών στοιχείων του λόγου (φωνολογικό, μορφοσυντακτικό και σημασιολογικό) σε επίπεδο πρόσληψης, οργάνωσης και έκφρασης.
 • Η εκτίμηση της ικανότητας κατανόησης και οργάνωσης του προφορικού και του γραπτού λόγου, η οποία συνδέεται με τη διαδικασία της μάθησης και
 • η ανάδειξη ιδιαίτερων προφίλ μαθητών, ώστε να σχεδιαστούν κατάλληλα προγράμματα για μαθητές, οι οποίοι παρουσιάζουν αδυναμίες.

Πηγή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Λ-α-Τ-ω Τεστ Γλωσσικής Επάρκειας (επίπεδο Ι & ΙΙ)

Το Α΄ ΤΕΣΤ είναι το πρώτο Ελληνικό Τεστ Ανίχνευσης της Σχολικής ετοιμότητας για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το Α΄ ΤΕΣΤ δεν είναι τεστ νοημοσύνης. Είναι ανιχνευτικό Τεστ που σχεδιάστηκε με στόχο να αντιμετωπισθούν έγκαιρα αναπτυξιακά προβλήματα (λόγου κ.τ.λ.), που εμποδίζουν την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και να προληφθεί η σχολική αποτυχία με όλες τις σοβαρές κοινωνικές και ψυχικές διαταραχές που αυτή συνεπάγεται (χαμηλή αυτοεκτίμηση, απόρριψη, διαταραχές διαγωγής, κλπ).

Πηγή: atest.gr

Α΄ ΤΕΣΤ

Το Detroit Test of Learning Aptitude (DTLA) είναι ένα ψυχομετρικό κριτήριο ειδικών ικανοτήτων που μετρά τη μαθησιακή επάρκεια. Αποτελεί την προσαρμογή και στάθμιση στην ελληνική γλώσσα και πραγματικότητα των DTLA-P:3 και DTLA-P:4, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της μαθησιακής επάρκειας των μαθητών και βοηθούν στη δημιουργία παιδαγωγικών παρεμβάσεων για διάφορους τύπους μαθησιακών προβλημάτων.

Το DTLA-P:3 προορίζεται για παιδιά 4.0 έως 7.11 χρονών και το DTLA-P:4 για παιδιά 8.0 έως 15.11 ετών.

 

Πηγή: anaptyxi.com.gr

Detroit Τεστ Μαθησιακής Επάρκειας DTLA-P:3 & DTLA-P:4

  Το ψυχομετρικό κριτήριο μαθηματικής επάρκειας 7.06-15.05 ανιχνεύει τις πιθανές αδυναμίες του μαθητή συγκριτικά με τους συνομηλίκους του και γίνεται πιο συγκεκριμένος ο προσδιορισμός των εσωτερικών αδυναμιών και δυνατοτήτων του. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η κατασκευή εξειδικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης.

  Το ψυχομετρικό κριτήριο της Πρώιμης μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέχτης έχει ως σκοπό την εκτίμηση της πρώιμης μαθηματικής επάρκειας παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (4 – 7.05). Η πρώιμη μαθηματική επάρκεια αναφέρεται στο σύνολο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποτελούν προϋπόθεση για να εισαχθεί αποτελεσματικά ένα παιδί προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας στα σχολικά μαθηματικά της τυπικής εκπαίδευσης.

 

Πηγή: mathisiakes-dyskolies.gr

Κριτήριο Μαθηματική Επάρκειας (7.06-15.05) & Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης

Το Αθηνά Τεστ είναι μια δέσμη από επιμέρους διαγνωστικές δοκιμασίες, δεκατέσσερις κύριες και μια συμπληρωματική, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα νοητικών, αντιληπτικών, ψυχογλωσσικών και κινητικών διεργασιών. Οι κλίμακες αυτές, όπως έχει δείξει η ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και η κλινική πράξη, σχετίζονται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, για να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου.

Οι δοκιμασίες του Αθηνά Τεστ είναι σε μορφή ψυχομετρικών κλιμάκων και αξιολογούν το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού, τόσο στις δεκαπέντε επιμέρους κλίμακες του τεστ, όσο και σε πέντε τομείς ανάπτυξης, όπως είναι: η νοητική ικανότητα, η άμεση μνήμη ακολουθιών, η ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων, η γραφο-φωνολογική ενημερότητα και η νευρο-ψυχολογική ωριμότητα.

Το υλικό που απαιτείται για τη χορήγηση και βαθμολόγηση των κλιμάκων του Αθηνά Τεστ αποτελείται από έντυπα, βιβλία και φυλλάδια, από δελτάρια με εικόνες κοινών αντικειμένων και με γεωμετρικά – αφηρημένα σχήματα, καθώς και από κοινά μικροαντικείμενα.

Το Αθηνά Τεστ κατασκευάστηκε, ειδικώς, για να χρησιμοποιείται από τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς, με τα παιδιά της τάξης τους, για να έχουν, για τον καθένα, μια ορθολογικά οργανωμένη και συστηματική περιγραφή του επιπέδου και του ρυθμού ανάπτυξης του παιδιού σε κρίσιμους για τη σχολική μάθηση τομείς ανάπτυξης.

Βασικός σκοπός της χρήσης του Αθηνά Τεστ είναι η διαφορική – αναλυτική αξιολόγηση της ανάπτυξης του παιδιού και ο εντοπισμός περιοχών στην ανάπτυξή του, οι οποίες είναι ελλειμματικές και, στη συνέχεια, ο προγραμματισμός και η εφαρμογή της κατάλληλης διδακτικο-διορθωτικής παρέμβασης, για να βοηθηθεί το παιδί να ξεπεράσει τις δυσκολίες του αυτές, πριν εκδηλωθούν· δηλαδή, για την πρόληψη τους. Η, εφόσον έχουν ήδη εκδηλωθεί οι δυσκολίες αυτές, να βοηθηθεί το παιδί να τις ξεπεράσει, πριν παγιωθούν· δηλαδή, για την έγκαιρη διάγνωση των δυσκολιών μάθησης και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.

Ειδικότερα, τα εξεταστικά αποτελέσματα του Αθηνά Τεστ ο εκπαιδευτικός μπορεί να τα αξιοποιήσει κατά τρεις τρόπους:

 • Ως ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό πλαίσιο, επάνω στο οποίο θα στηριχθεί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, είτε μόνος του αυτόνομα είτε σε συνεργασία με το σχολικό ψυχολόγο και άλλους ειδικούς, για να προγραμματίσει και να εφαρμόσει, είτε μέσα στην τάξη είτε στα πλαίσια πρόσθετης ενδοσχολικής διδασκαλίας, είτε σε συνεργασία με τους γονείς, την κατάλληλη για τους μαθητές του, εξατομικευμένη, διδακτικο-διορθωτική παρέμβαση.
 • Ως προκριματικό υλικό για μια πρώτη ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση των μαθητών του, η οποία θα τον βοηθήσει να εντοπίσει τα παιδιά που θα πρέπει να παραπεμφθούν σε Σχολική Ψυχολογική Υπηρεσία της περιοχής – ή και σε άλλες ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες ή και σε άλλους ειδικούς – για περαιτέρω συστηματικότερη διαγνωστική αξιολόγηση.
 • Ως μέσο συλλογής ερευνητικών δεδομένων για τη διενέργεια ψυχοπαιδαγωγικών ερευνητικών εργασιών. Ο εκπαιδευτικός μπορεό, βασιζόμενος στο ψυχοπαιδαγωγικό πρότυπο του Αθηνά Τεστ, να θέσει και να απαντήσει ερευνητικά ερωτήματα για την ανάπτυξη και τη μάθηση, συγκεντρώνοντας, με τη χορήγηση του Αθηνά Τεστ, πλούσιο, κάθε φορά, εμπειρικό υλικό, με τρόπο άμεσο και αβίαστο.

Το Αθηνά Τεστ, επειδή αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση, έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιείται με παιδιά που βρίσκονται στα πρώτα στάδια – χρόνια της φοίτησής τους στο σχολείο. Γι’ αυτό, ως προς το βαθμό δυσκολίας, έχει καταβληθεί ιδιαίτερη φροντίδα, ώστε το Αθηνά Τεστ να αντιστοιχεί, πρωτίστως, σε αναπτυξιακό επίπεδο παιδιών ηλικίας από την αρχή του 5ου έτους εως το τέλος του 9ου έτους. Δηλαδή, παιδιών που φοιτούν στο νηπιαγωγείο, και και στην Α΄, στη Β΄, στη Γ΄ και την Δ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Στα παιδιά αυτά, είναι δυνατόν, άνετα, να χορηγηθούν όλες οι επιμέρους κλίμακες του τεστ.

Ασφαλώς, το Αθηνά Τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με μεγαλύτερα παιδιά – παιδιά που φοιτούν σε όλες τις τάξεις του δημοτικού, ακόμη και του γυμνασίου –, τα οποία παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές ανεπάρκειες. Επίσης, η κλίμακα «Πλευρίωση» μπορεί να χρησιμοποιείται με παιδιά όλων των ηλικιών.

Πηγή: pi-schools.gr

Αθηνά Τεστ

Το Λογόμετρο αποτελεί πρωτότυπο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης που περιλαμβάνει μια πλήρη συστοιχία επιμέρους δοκιμασιών.

Το εργαλείο αυτό αποτελεί τη βάση για έγκυρο και έγκαιρο εντοπισμό παιδιών ηλικίας 4 έως 7 ετών που κινδυνεύουν να εμφανίσουν γλωσσικές διαταραχές ή δυσκολίες στη μάθηση του γραπτού λόγου κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο.

Με την αξιοποίηση των επιμέρους δοκιμασιών αξιολογούνται τα ακόλουθα:

Ο Προφορικός Λόγος:

 • Φωνολογική Επίγνωση και Επεξεργασία (Ομοιότητα / διαφορά αρχικής συλλαβής / φωνήματος, ανάλυση, σύνθεση & απαλοιφή συλλαβής / φωνήματος)
 • Σημασιολογική Ανάπτυξη (Προσληπτικό / εκφραστικό λεξιλόγιο, κατονομασία εικόνων)
 • Μορφολογική Επίγνωση (Επιγλωσσικό / μεταγλωσσικό επίπεδο, ρήμα / ουσιαστικό)
 • Πραγματολογική Επάρκεια (Επικοινωνιακή πρόθεση / ανταπόκριση, έκφραση συναισθήματος, κοινωνικές συμβάσεις)
 • Αφηγηματικός Λόγος (Αναδιήγηση / ελεύθερη αφήγηση)
 • Ακουστική Κατανόηση (Ακολουθία οδηγιών & κατανόηση ιστορίας)

Ο Γραπτός Λόγος:

 • Γνώση Αλφαβήτου (Αναγνώριση γραμμάτων & φθόγγων)
 • Αναδυόμενη Γραφή (Γραφή ονόματος & επινοημένη γραφή)

Πηγή: logometro.gr

Λογόμετρο

Το ΜέταΦΩΝ Τεστ είναι ένα σταθμισμένο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης και για την ανίχνευση πιθανών δυσκολιών στην ανάγνωση και στη γραφή.

Το τεστ αποτελείται από δύο μέρη:

1. Το Αναπτυξιακό «ΜέταΦΩΝ τεστ» (ΠΛΗΡΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ) για ηλικίες από 3χρονών και 10μηνών έως 6ετών και 6 μηνών. Το αναπτυξιακό ΜέταΦΩΝ Τεστ, έχει διαγνωστικό χαρακτήρα για την προσχολική ηλικία. Η πλήρης χορήγηση περιλαμβάνει 37 κριτήρια αξιολόγησης χωρισμένα στα γλωσσολογικά επίπεδα ρίμας (ομοιοκαταληξίας) - συλλαβής - φωνήματος.

Η επίδοση των παιδιών ερμηνεύεται μέσω:

 • Διαγνωστικού διαγράμματος φωνολογικής επίγνωσης
 • Αναπτυξιακού προφίλ φωνολογικής επίγνωσης
 • Αναπτυξιακών ηλικιών

2. Το Ανιχνευτικό «ΜέταΦΩΝ τεστ» (ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ) για ηλικίες από 5 έως 7 ετών. Το ανιχνευτικό ΜέταΦΩΝ Τεστ, απευθύνεται σε παιδιά νηπίου και μαθητές Α΄ Δημοτικού. Έχει ανιχνευτικό χαρακτήρα, με 15 κριτήρια αξιολόγησης, και αξιολογεί την αναγνωστική ετοιμότητα ως προς τη φωνολογική επίγνωση.

Το ΜέταΦΩΝ Τεστ παρέχει στους ειδικούς τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού και σχεδιασμό προγράμματος αντιμετώπισης σε παιδιά υψηλού κινδύνου για εκδήλωση μαθησιακών δυσκολιών.

ΜέταΦΩΝ Τεστ

Το Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ), δημιουργήθηκε για να καλύψει τις αξιολογητικές ανάγκες παιδιών Β΄ Δημοτικού έως Β΄ Λυκείου που προσέρχονται με αίτημα τις δυσκολίες στη μαθησιακή επίδοση. Ένα μεγάλο ποσοστό των περιστατικών αυτών αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη γλωσσική ανάπτυξη η οποία συχνά επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τη μαθησιακή επίδοση και τη γνωστική εξέλιξη. Η ανάγκη διαφοροδιάγνωσης των γλωσσικών δυσκολιών από τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και από άλλες αναπτυξιακές διαταραχές είναι προτεραιότητα του ειδικού. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση του ΠΛΑΣΗ, σε συνδυασμό με άλλα αξιολογητικά εργαλεία επιτρέπουν στον ειδικό να επιλέξει τις καταλληλότερες θεραπευτικές τεχνικές με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού.

ΠΛΑΣΗ

Πρόκειται για ένα χρήσιμο αξιολογητικό, πολύ βοηθητικό για την οργάνωση και θέσπιση στόχων στο εργοθεραπευτικό πρόγραμμα ενός παιδιού.

Τι το καινούργιο έχει να προσφέρει το ερωτηματολόγιο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ-ΠΡΑΞΗ-ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» (ΠΡ-Η);

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡ-Η:

 

 • Μία παρουσίαση της αναπτυξιολογικής εξέλιξης ενός παιδιού: Οι ερωτήσεις έχουν βασιστεί στους βασικότερους αναπτυξιολογικούς πίνακες όσον αφορά την φυσιολογική ανάπτυξη της προσαρμοστικής αντίδρασης ενός παιδιού. Με αυτό τον τρόπο αποτελεί μία αδρή τοποθέτηση του θεραπευτή απέναντι στην εξέλιξη της λειτουργίας και ικανότητας ενός παιδιού από το αισθητικοκινητικό μέχρι και το εννοιολογικό στάδιο.
 • Μία κωδικοποίηση των περιοχών δυσκολιών των παιδιών: Η επίδοση του παιδιού χωρίζεται σε 28 τμήματα με φορά όπως θα δούμε και στις επόμενες σελίδες από το κέντρο του κύκλου προς την περιφέρεια και από δεξιά (επίπεδο 1) προς αριστερά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται μία άμεση, κατανοητή και προσανατολισμένη καταγραφή των επιπέδων που δυσκολεύουν περισσότερο το παιδί.
 • Ένα αδρό screening των τομέων που δυσκολεύουν το παιδί στην προσαρμοστική αντίδραση: Ο σκοπός είναι να φανούν οι δυσκολίες τόσο στην καθημερινή ενασχόληση όσο και στην λειτουργία του παιδιού γενικότερα με βάση πίνακες που θα κάνουν τις δυσκολίες πιο ευδιάκριτες.
 • Το χτίσιμο ενός σταθερού υπόβαθρου με την οικογένεια όσον αφορά τις δυσκολίες του παιδιού: Η οικογένεια απαντά στο ερωτηματολόγιο. Με αυτές τις απαντήσεις αναδύονται οι δυσκολίες του παιδιού με βάση τις απαντήσεις των γονέων. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να χτιστεί το κοινό συμβόλαιο με την οικογένεια και να καθοριστεί το ουσιαστικό αίτημα επιβοήθησης.
 • Ένας οδηγός του θεραπευτή για τα επίπεδα που λειτουργεί το παιδί: Κάθε θεραπευτής ξεκινάει τους στόχους από την περιοχή των δυσκολιών που η εμπειρία του και η γνώση του καθορίζουν. Με το ερωτηματολόγιο αυτό ο θεραπευτής βοηθείται να τοποθετήσει τους στόχους του αντικειμενικά στις συγκεκριμένες περιοχές αρχέγονης επίδοσης του παιδιού. (Επαναλαμβάνουμε ότι η σπουδαιότητα καθορίζεται από το κέντρο προς την περιφέρεια και από το επίπεδο 1 προς το επίπεδο 4).
 • Το ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στην αιτιολόγηση των δυσκολιών και όχι στην εκπαίδευση στις συγκεκριμένες δραστηριότητες του ερωτηματολογίου: Ο βασικός σκοπός δεν είναι να τοποθετηθούν στόχοι επάνω πχ στην ερώτηση 47 («σκάει στο πάτωμα και πιάνει μπάλα») δεν θα θέσει σαν σκοπό την δραστηριότητα (να μάθει το παιδί να σκάει και να πιάνει μπάλα). Θα μελετήσει απλά το επίπεδο στο οποίο εμφανίζεται αυτή η δυσκολία και θα τοποθετήσει στόχο εάν χρειαστεί στο επίπεδο και όχι στην δραστηριότητα. Πρόκειται για ερωτηματολόγιο αιτιολόγησης και όχι γραμμικής θεραπείας.

 

Πηγή: proseggisi.gr

Προσαρμογή – Πράξη – Προσέγγιση (ΠΡ-Η)

Το συγκεκριμένο τεστ είναι το μοναδικό στην κατηγορία του διαγνωστικό εργαλείο το οποίο ασχολείται με την αξιολόγηση του φωνολογικού συστήματος των ελληνόφωνων παιδιών και το οποίο έχει σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό. H δοκιμασία στηρίχτηκε στα αποτέλεσμα μακροχρόνιας ερευνητικής εργασίας για την φωνητική και φωνολογική εξέλιξη των παιδιών στην Ελλάδα η οποία οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την ομάδα Έρευνας του Πανελλήνιου Σύλλογο Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών σε δείγμα 300 παιδιών ηλικίας 2,6 έως 6,0 ετών.

Με την χορήγηση της συγκεκριμένης δοκιμασίας ο λογοθεραπευτής είναι σε θέση:

 • Να καταγράψει το φωνητικό ευρετήριο του παιδιού και αν αυτό αντιστοιχεί στην χρονολογική του ηλικία.
 • Να αξιολογήσει την αντιθετική λειτουργία των φωνημάτων.
 • Να αναλύσει το φωνολογικό του σύστημα.
 • Να καταγράψει τους φωνοτακτικούς συνδυασμούς , που μπορεί να κάνει το παιδί.

Ο λογοθεραπευτής είναι σε θέση να καταγράψει στο σύστημα ενός παιδιού τόσο τις δομικές διαδικασίες απλοποίησης (πτώση φωνήματος ή συλλαβής, αναδιπλασιασμούς, μετάθεση ή μετακίνηση κ.α.) όσο και τις συστημικές διαδικασίες απλοποίησης (εμπροσθοποιήσεις, οπισθοποιήσεις, στιγμικοποιήσεις, ηχηροποιήσεις, χειλικοποιήσεις κ.α.)

Με την ολοκλήρωση της δοκιμασίας και την ανάλυση των αποτελεσμάτων ο λογοθεραπευτής είναι σε θέση σύμφωνα με τις διαδικασίες απλοποίησης που υλοποιεί το παιδί να βρει χρονολογικά το στάδιο της φωνολογικής του εξέλιξης και να το συγκρίνει με αυτό των συνομηλίκων του.

Πηγή: logopedists.gr

Δοκιμασία Φωνητικής & Φωνολογικής Εξέλιξης των παιδιών

FOLLOW US

Το κέντρο λογοθεραπείας "The Pandas - Ουσάκοβα Ξένια" στην Κατερίνη ασχολείται με την αποκατάσταση διαταραχών επικοινωνίας, διαταραχών λόγου και ομιλίας, άρθρωσης και φωνολογίας και την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα αξιολογητικά εργαλεία και νέες θεραπευτικές μεθόδους.

Newsletter

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο newsletter και θα ενημερώνεστε για τα νέα μας!!

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Κέντρο Λογοθεραπείας | The Pandas | Ουσάκοβα Ξένια

25ης Μαρτίου 15, Κατερίνη, 60132

+30 2351 400218

+30 2351 400218

info[a]the-pandas.gr

www.the-pandas.gr